Pro Recruit

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden | Pro Recruit

De hierna beschreven Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door Pro Recruit, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen met als nummer 75784939 en bekend bij de Belastingdienst Groningen onder het nummer NL860395674B01

Artikel 1: definities

Opdrachtgever: Elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Pro Recruit.

Kandidaat: Elk natuurlijke persoon die door Pro Recruit wordt benaderd of waarmee is gesproken, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst dan wel een aanstelling bij de opdrachtgever wordt beoogd.

Opdracht: de opdracht door de opdrachtgever aan Pro Recruit Werving en selectie om één of meerdere kandidaten te vinden en te selecteren voor een door de opdrachtgever opgegeven vraag of vacature, met als doel dat één of meerdere kandidaten ten behoeve van de opdrachtgever door tussenkomst van Pro Recruit werkzaamheden zullen verrichten.
Introductie: het mondelinge dan wel schriftelijke bericht waarbij Pro Recruit de gegevens van een kandidaat aan de opdrachtgever doet toekomen.

Indiensttreding: elke vorm van feitelijke tewerkstelling bij de opdrachtgever van een door Pro Recruit geïntroduceerde kandidaat.
Honorarium: de vergoeding die de opdrachtgever verschuldigd is aan Pro Recruit in verband met de opdracht.

Artikel 2: diensten

Een kandidaat wordt geacht aan de opdrachtgever te zijn geïntroduceerd op het moment waarop Pro Recruit aan de opdrachtgever informatie verschaft gerelateerd aan die specifiek geïntroduceerde kandidaat. Zodra door of namens de opdrachtgever nadere informatie over een kandidaat wordt opgevraagd bij Pro Recruit, op welke manier dan ook, of wordt verzocht een gesprek (face to face dan wel telefonisch) met de kandidaat te verzorgen, is er sprake van aanvaarding van de diensten met het daarbij, zoals in deze Algemene Voorwaarden genoemde honorarium van Pro Recruit.

Artikel 3: derdenwerking

Kandidaten worden onder confidentialiteit aan de opdrachtgever gepresenteerd. Indien de opdrachtgever die kandidaten aan derden presenteert, zal, bij een eventuele aanstelling, het overeengekomen honorarium verschuldigd zijn. Dit geldt ook indien kandidaten, na een eerste afwijzing dan wel in portefeuille gehouden, door de opdrachtgever mits binnen twaalf maanden na de introductie door Pro Recruit alsnog bij die de opdrachtgever worden aangesteld. Bovenstaande geldt eveneens voor aanstelling van kandidaten bij een bedrijf gelieerd aan opdrachtgever, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 4: non-discriminatie

Elke kandidaat heeft bij Pro Recruit gelijke kansen ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat voldoet aan de opdracht.

Artikel 5: geheimhouding

Pro Recruit zal al hetgeen haar bij de uitoefening van haar beroep ter kennis komt en van vertrouwelijke aard is, geheimhouden. Pro Recruit heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle informatie die omtrent van het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen is en waarvan aangenomen kan worden dat deze van vertrouwelijke aard is. Pro Recruit verstrekt de persoonsgegevens van kandidaten enkel na verlening van diens instemming. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Recruit over een kandidaat openbaar te maken dan wel aan derden te verstrekken. Pro Recruit zal de door haar voorgedragen kandidaten die werkzaam zijn bij een actieve opdrachtgever niet actief benaderen binnen een periode van twee jaar na het eindigen van de laatste opdracht van deze opdrachtgever. Tenzij kandidaat zelf openstaat voor een nieuwe uitdaging en Pro Recruit hiervoor actief benaderd.

Artikel 6: honorarium

Het honorarium bedraagt 20 procent van het bruto fulltime jaarinkomen (te vermeerderen met BTW) waarbij onder jaarinkomen wordt verstaan: salaris, vakantietoeslag, 13de maand, (eventuele) gratificaties, (eventuele) bonussen en door de opdrachtgever toe te kennen vaste vergoedingen. De opdrachtgever is gehouden de door Pro Recruit ingediende facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Eventuele promotionele- / advertentiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat Pro Recruit tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is de Opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.

Artikel 7: algemene bepalingen

De opdracht wordt als voltooid beschouwd, indien de kandidaat de aanstelling accepteert. De opdrachtgever is verplicht de aanstelling van de kandidaat te bevestigen aan Pro Recruit en haar te informeren over de met de kandidaat gemaakte afspraken. Pro Recruit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen van deze aanstelling. Indien een door Pro Recruit aangeboden kandidaat door de opdrachtgever aangesteld wordt voor een andere functie, dan waarvoor deze oorspronkelijke opdracht was verstrekt, dan is de opdrachtgever de normale vergoeding verschuldigd.

Artikel 8: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De opdrachtgever heeft de volledige verantwoordelijkheid, wat betekent dat de Pro Recruit op geen enkele manier de verantwoordelijkheid heeft om vaardigheden, karaktereigenschappen, specificaties of kwalificaties, eventuele referenties of ervaring van de geïntroduceerde kandidaten te controleren, te schatten of te beoordelen. Eventuele wettelijke (waaronder het aanvragen en verkrijgen van een werk- c.q. verblijfsvergunning) en medische vereisten met betrekking tot de Kandidaten.  Pro Recruit is uitsluitend verantwoordelijk voor het introduceren van kandidaten. Pro Recruit is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor de geschiktheid van de geïntroduceerde kandidaten op welke manier dan ook. Pro Recruit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die de opdrachtgever of derden mochten ondervinden als gevolg van enig handelen of nalaten van een door Pro Recruit aan de opdrachtgever voorgedragen kandidaat. Bovendien is Pro Recruit niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door Pro Recruit aan de opdrachtgever overlegde, door de voorgedragen kandidaat aangeleverde, Curriculum Vitae informatie. Pro Recruit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pro Recruit is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid haar bekend was.

Artikel 9: Slotbepaling

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Op al het afgeleide handelen zoals bijvoorbeeld introducties, aanpassingen c.q. wijzigingen van overeenkomsten, offertes en eventuele veranderingen van deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die ontstaan door enig handelen van zowel opdrachtgever, Pro Recruit dan wel de kandidaat of naar aanleiding van deze Voorwaarden, worden voorgelegd aan de rechtbank te Groningen. Eventuele wijzigingen, afwijkingen, veranderingen of aanpassingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Pro Recruit en opdrachtgever.

Laatst bijgewerkt: 05-09-2019